کد مطلب : 7072 تاریخ مطلب : 1395/10/08

پنجمين کارگروه مبارزه با کالاي قاچاق اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با موضوع پيگيري مصوبات قبلي

پنجمين کارگروه مبارزه با کالاي قاچاق

پنجمين کارگروه مبارزه با کالاي قاچاق اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با موضوع پيگيري مصوبات قبلي

نیمتا روزنامه های صبح کشور