اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

شعبان آزادی فر
۰۹۱۸۳۶۲۳۱۲۵

نایب رئیس اول

جواد فاضلی
۰۹۱۸۳۶۸۴۶۰۳

نایب رئیس دوم

محمود سپهری نیک
۰۹۱۸۳۶۳۲۵۹۶

خزانه دار

سید حسین ناصری
۰۹۱۸۳۶۴۰۴۷۲

دبیر

صحبت اله ترکی
۰۹۱۸۳۶۱۷۳۱۸

بازرس

علی رفعتی
۰۹۱۸۸۶۲۰۵۷۱
نیمتا روزنامه های صبح کشور